Disclaimer

De publicaties op de website Tegel-info.nl zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en niet gericht op gebruikers uit een ander land dan Nederland. Door de aard van wet- en regelgeving en de risico’s verbonden aan digitale en elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website aangeboden informatie. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een professioneel advies van welke aard dan ook. Derhalve dienen er op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder het voorafgaand inwinnen van deskundig advies. Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de op de website aangeboden informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan Tegel-info niet garanderen dat deze informatie voltallig en actueel is.

Tegel-info kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook accepteren tenzij er, aan de zijde van Tegel-info, aantoonbaar sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Op deze website zijn hyperlinks opgenomen die verwijzen naar de websites van derden, deze hyperlinks worden niet door Tegel-info gecontroleerd en/of onderhouden. Daarnaast wordt ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de gelinkte websites.

De informatie en afbeeldingen op de website Tegel-info.nl worden beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tegel-info.